Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

season ticket /'si:zn,tikit/  

  • vé xe dài kỳ