Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bí ẩn; khó hiểu