Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

search-party /'sɜ:t∫pɑ:ti/  

  • Danh từ
    đoàn tìm kiếm