Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

search warrant /'sɜ:t∫,warənt/  

  • Danh từ
    giấy khám xét, lệnh khám xét