Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seamless /'si:mlis/  

  • không có đường khâu ráp
    seamless stockings
    bít tất không có đường khâu ráp