Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seamanship /'si:mən∫ip/  

  • Danh từ
    kỹ năng điều khiển tàu biển