Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seamanly /'si:mənlaik/  

  • Tính từ
    như thuỷ thủ; giỏi nghề đi biển