Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seamanlike /'si:mənlaik/  

  • Tính từ
    đi biển lão luyện; giỏi nghề đi biển