Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều seamen /'si:mən/)
  thủy thủ
  hạ sĩ quan hải quân
  người đi biển lão luyện

  * Các từ tương tự:
  seamanlike, seamanly, seamanship