Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sealed orders /,si:ld'ɔ:də[r]z/  

  • Danh từ
    (quân sự)
    lệnh niêm phong (khi nào cần thiết mới được mở ra xem)