Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sealant /'si:lənt/  

  • Danh từ
    chất bịt chống rò rỉ
    mend the hole and paint some sealant on
    vá lỗ thủng và quét một ít chất bịt chống rò rỉ lên