Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    khả năng đi lại trên tàu khi bị sóng đánh
    to have seal-legs
    không bị say sóng