Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seal-fishery /'si:l,fiʃəri/  

  • Danh từ
    sự săn chó biển
    cuộc đi săn chó biển