Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sea chestnut /'si:'tʃestnʌt/  

  • -urchin) /'si:'ə:tʃin/* danh từ
    (động vật học) nhím biển (động vật có gai)