Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thuyền trưởng (tàu buôn)