Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sea bream /'si:bri:m/  

  • Danh từ
    (động vật học)
    cá tráp (cách viết khác bream)