Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đáy biển, lòng biển