Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    không khí [vùng] biển
    sự hít thở không khí biển