Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều scuta /'skju:tə/
    (sử học) cái mộc, cái khiên
    (giải phẫu) xương bánh chè
    (động vật học) mai rùa