Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ, số nhiều scuta /'skju:tə/
  (sử học) cái mộc, cái khiên
  (giải phẫu) xương bánh chè
  (động vật học) mai rùa

  * Các từ tương tự:
  scutel, scutellate, scutellation, scutelliform, scutellum