Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scullery /'skʌləri/  

  • Danh từ
    buồng rửa bát đĩa (ở sát nhà bếp)