Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự cà mòn, sự cọ mòn