Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái cày xới, sự lật cỏ