Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chống xây xát, chống cọ mòn