Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scrumptious /'skrʌmp∫əs/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    ngon (thức ăn)
    what a scrumptious meal!
    bữa cơm mới ngon làm sao!