Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scriptorium /skrip'tɔ:riəm/  

  • Danh từ, số nhiều scriptoria /skrip'tɔ:riə/
    phòng làm việc, phóng viết (trong tu viện)