Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

script-writer /'skript,raitə[r]/  

  • Danh từ
    nhà soạn kịch bản (cho phim, kịch diễn trên TV và đài phát thanh)