Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

script girl /skriptgə:l/  

  • Danh từ
    cô thư ký phụ tá đạo diễn phim