Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    in bằng kỹ thuật in lụa

    * Các từ tương tự:
    screen-printing