Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự trắc nghiệm (kiểm tra) năng lực đóng phim (của một người)