Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

screech-owl /'skri:t∫aʊl/  

  • Danh từ
    (động vật học)
    cú mèo