Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nguệch ngoạc, tháu (chữ viết)