Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scrap-iron /'skræp'aiən/  

  • Danh từ
    sắt vụn