Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scrambler /'skræmblə[r]/  

  • Danh từ
    thiết bị đổi tần sóng để không có máy thu đặc biệt thì không nghe trộm được (khi người ta nói chuyện qua điện thoại)