Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scramble eggs /'skræmbld'egz/  

  • Danh từ số nhiều
    trứng bác