Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scowlingly /'skauliɳli/  

  • phó từ
    quắc mắt; cau có giận dữ, sưng sỉa