Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scoutmaster /'skaʊtmɑ:stə[r]/  

  • Danh từ
    huynh trưởng hướng đạo