Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scot-free /,skɔt'fri:/  

  • Phó từ
    bình an vô sự; trắng án
    the accused got off (escaped) scot-free because of lack of evidence
    bị cáo được trắng án vì thiếu chứng cứ