Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scornfully /'skɔ:nfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] khinh bỉ;[với vẻ] khinh miệt