Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều scoriae
    xỉ

    * Các từ tương tự:
    scoriaceous, scoriae