Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scoffingly /'skɔfiɳli/  

  • phó từ
    chế giễu, đùa cợt; phỉ báng