Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay chế giễu, người hay đùa cợt; người hay phỉ báng