Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

school year /'sku:l'jiə[r]/  

  • năm học, niên học