Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

school pence /'sku:lpens/  

  • Danh từ
    học phí, tiền học (đóng hằng tuần của học sinh sơ cấp)