Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

school divine /'sku:ldi'vain/  

  • Danh từ
    nhà triết học kinh viện