Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scholasticism /skə'læstisizəm/  

  • Danh từ
    triết học kinh viện