Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scholastically /skə'læstikəli/  

  • phó từ
    sách vở, giáo điều