Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

schizoid /'skitsɔid/  

 • Tính từ
  (y học)
  tựa chứng tâm thần phân lập; mắc chứng tâm thần phân lập
  Danh từ
  (y học)
  bệnh nhân tâm thần phần lập