Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

schemer /'ski:mə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ âm mưu, kẻ mưu mô