Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scenery /'si:nəri/  

  • Danh từ
    phong cảnh
    stop to admire the scenery
    dừng lại để ngắm phong cảnh
    dụng cụ dựng cảnh (trên sân khấu)